Ubezpieczenie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA – Compensa Voyage

Każdy wyjeżdżający pracownik, doktorant oraz student (wyjeżdżający jako reprezentant uczelni) Collegium Medicum jest ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia, bagażu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Przed planowanym wyjazdem można zgłosić się do Zespołu ds. Wyjazdów Służbowych po odbiór karty informacyjnej ubezpieczenia i może służyć na wszystkie wyjazdy służbowe w danym roku. Karty zawierają numer telefonu do Centrum Alarmowego lub infolinię Compensy oraz numer polisy.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ?

  1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są:

1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie– niezwłocznie zgłosić telefonicznie wniosek o pomoc do Centrum Alarmowego na wskazany numer telefonu
+48 295 82 01 lub infolinią Compensy: 22 501 61 00

2) wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego  okoliczności, w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać imię i nazwisko ubezpieczonego lub inne dane niezbędne do identyfikacji ubezpieczonego i dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy;

3) podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem;

4) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych;

5) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw;

6) umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień (do kwoty 200.000 PLN – na leczenie szpitalne, 15 000 PLN – NNW oraz bagażu – 3000 PLN)

     2. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentacji medycznej, dokumentów dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia, a w przypadku pokrycia kosztów przez ubezpieczonego złożenie rachunków i dowodów ich zapłaty.

 

Wielkość fontu
Kontrast